ขั้นตอนโอนปืนมรดก (กรณีเจ้าของเสียชีวิต) ต้องทำอย่างไร

ทายาทผู้ได้รับอาวุธปืน มรดก ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตาย จึงต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อขอใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน  (แบบ ป.๔)

ทายาทของผู้ตาย หรือ บุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีอาวุธ ปืน เครื่อง กระสุนปืน หรือใบอนุญาตให้มี หรือใช้อาวุธ ปืนของผู้ตายต้องไปแจ้งการตาย ของเจ้าของปืนให้นายทะเบียนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงการตายของผู้ตาย  ถ้าไม่มาแจ้งถือว่ามีความผิด

กฎหมาย ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แม้ผู้โอนจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ แต่ถ้าโอนอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตผู้โอนจะมีความผิด

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๒.๑) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จัดการมรดก หรือของทายาท (กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก) (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
๒.๒) ทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกหรือของทายาท (กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
๒.๓) สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก (กรณีที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)
๒.๔) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
๒.๕) สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
๒.๖) ใบอนุญาตเดิมที่ลบเลือน หรืออ่านไม่ออก หรือชิ้นส่วนของใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๒.๗) สำเนาใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๒.๘) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงภูมิลำเนาของเจ้ามรดกขณะซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน หรือสำเนาแบบ ป.๔ ของอาวุธปืนกระบอกอื่น ๆ ที่ซื้อหรือรับโอนมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นต้น
๒.๙) นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันยื่นคำร้อง

การโอน หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปืนของตนให้ผู้อื่นเป็น เจ้าของ

การรับโอนอาวุธปืนทางมรดก ในกรณีที่เจ้าของอาวุธปืน ซึ่งมีใบอนุญาตอยู่แล้ว ถึงแก่ความตาย กฎหมายกำหนดให้ ต้องโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

นายทะเบียน  ที่รับแจ้งการตายของเจ้าของอาวุธปืน ดังกล่าว  ได้แก่

  • นายทะเบียนท้องที่  ที่ออกใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้น
  • นายทะเบียนท้องที่  ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่
  • นายทะเบียนท้องที่  ที่ผู้แจ้งการตายมีภูมิลำเนาอยู่

เมื่อได้แจ้งการตายต่อนายทะเบียนแล้ว  ให้ทายาทผู้ได้รับอาวุธปืน ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตาย

ไปติดต่อกับนายทะเบียนท้องที่ ภายใน ๖ เดือน นับแต่วัน ที่ผู้ตาย (เจ้าของอาวุธปืน) ถึงแก่ความตาย เพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ เพราะ ถึงแม้ว่าทายาทจะได้กรรมสิทธิ์ใบอาวุธปืนนั้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นการ มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งผิดกฎหมาย

เพราะฉะนั้น ทายาทผู้ได้รับอาวุธปืน ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตาย จึงต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อขอใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน  (แบบ ป.๔) ซึ่งทางราชการก็จะพิจารณาว่า ทายาทหรือผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะได้จัดการออกใบอนุญาตให้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: