ขั้นตอนการโอนปืนมรดก จากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่ผู้ตาย และผู้รับโอนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
– แจ้งครอบครองอาวุธปืน ภายใน 30 วัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ ก็ได้)
– ผู้รับโอนมรดก ยื่นคำร้อง ป. 1 ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ พร้อมแนบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่พิจารณา หากคุณสมบัติผ่าน เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตร ไปแจ้งผู้ซื้อเรื่อง ไป รับใบ ป.3
– กรณี มีชื่ออยู่ อำเภอเดียวกันกับเจ้าของอาวุธปืน (ที่เสียชีวิต)
– ผู้รับโอนมรดก นำ ใบ ป.4 เดิม + ใบมรณบัตร + อาวุธปืน ไปติดต่อ สำนักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน จากนั้นจะยึดใบ ป.4 เดิม และออกใบ ป.4 ใหม่ให้แก่ผู้รับโอนมรดก

กรณี มีชื่ออยู่ คนละอำเภอ กับเจ้าของอาวุธปืน (ที่เสียชีวิต)
– ผู้รับโอนมรดก ไปติดต่อ สำนักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง เพื่อขอรับ ใบ ป.3
– จากนั้น นำ ใบ ป. 3 + ใบ ป.4 เดิม + สำเนาใบมรณบัตร + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนที่ปืนจดทะเบียนไว้
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน ถูกต้อง ยึดใบ ป.3 ไว้ และจะสลักหลัง ใบ ป.4 ว่าโอนให้กับใคร
– ผู้รับโอนมรดก นำ ใบ ป.4 เดิม + อาวุธปืน +สำเนาใบมรณบัตร+สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้ตาย ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนตน ได้ยื่นเรื่องไว้
– นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน จากนั้นจะยึดใบ ป.4 เดิม และออกใบ ป.4 ใหม่ให้แก่ผู้รับโอนมรดก

เอกสาร/หลักฐาน
กรณี ผู้รับโอนเป็นข้าราชการบำนาญ หรือประชาชนทั่วไป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป (ระดับ 6 ขึ้นไป) หากผู้รับรองเป็นทหาร ตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ พ.ท. , น.ท. หรือ พ.ต.ท. ขึ้นไป และสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง (หนังสือรับรองต้องอกไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
– หลักฐานประกอบอาชีพ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หากประกอบาอชีพรับจ้าง หรือเป็นลูกจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนจากผู้อำนาจจัดการของกิจการนั้น หรือจากเจ้าของกิจการแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้าง หรือมิได้เป็นลูกจ้าง เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย หรือเร่ขายของหรือรับเหมาต่างๆ โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถ่ายภาพกิจการนั้นๆ 2-4 ภาพ ประกอบการขออนุญาต
– สำเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรองจากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณี ที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยไรเฟิล ทุกขนาด และอาวุธปืนทุกชนิดที่มีขนาด .40, .44, .45, .357)
– สำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน รายการเงินฝากธนาคาร (Statement) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานอื่น
– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
– สำเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี)
– ใบมรณบัตร (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
– สำเนาคำสั่งศาล กรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกหรือของทายาท กรณีเป็นทายาทที่เป็นคู่สมรสให้นำทะเบียนสมรสแนบเรื่องด้วย
– หนังสือแสดงเจตนาจัดการทรัพย์มรดกของผู้จัดการมรดก
– หากไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทายาททุกคนต้องแสดงเจตนาในการแบ่งปันทรัพย์มรดกอาวุธปืนกระบอกนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน ส่วนทายาทคนใดที่เสียชีวิตแล้ว ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแนบเรื่อง (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
– นำอาวุธปืนที่จะขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

error: