ซองกระสุน ที่บรรจุกระสุนเกิน 10 นัด ผิดกฎหมายหรือไม่?

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อ ๑ ส่วนของอาวุธปืนซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น “อาวุธปืน”
ตามความ ในมาตรา ๔ (๑) คือ
(๑) ลำกล้อง
(๒) เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน
(๓) เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก
(๔) เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตสำหรับให้ทำหรือสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือ
เครื่องกระสุนปืน สำหรับอาวุธปืนดังต่อไปนี้เพื่อการค้าหรือ เพื่อใช้ส่วนตัว คือ
(๑๒) ซองกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนได้เกินกว่า ๑๐ นัด

จะเห็นได้ว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
ข้อ ๒ (๑๒) ซองกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนได้เกินกว่า ๑๐ นัด
ผิดกฎหมาย นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต ให้ทำหรือสั่งหรือนำเข้า

แต่ในปัจจุบัน มีอาวุธปืนหลายชนิด ที่มีซองกระสุนสามารถบรรจุกระสุนปืนได้
มากกว่า ๑๐ นัด

ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จึงออกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐

กำหนดให้ซองกระสุนชนิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ต้องเป็นซองกระสุน
ที่สามารถบรรจุกระสุน ได้เกิน ๒๐ นัด

นั่นหมายถึง ซองกระสุนที่บรรจุกระสุน ไม่เกิน ๒๐ นัด นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาต ให้ได้


ขอบคุณข้อมูลจาก : #พี่เล็กเฮฮาสาระปืนปืน นชท.18

error: