ข้อควรระวัง! การโอนลอยอาวุธปืน

การโอนลอยอาวุธปืน หมายถึง การซื้อขายอาวุธปืนโดยผู้ซื้อชำระเงินให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายส่งมอบอาวุธปืน พร้อมใบ ป.4 ซึ่งผู้ขายได้ลงลายมือชื่อของผู้ขายเอาไว้ด้านหลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนของผู้ขายเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปดำเนินการโอนทางทะเบียนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเอาเอง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ไปดำเนินการโอนต่อหน้านายทะเบียนในขณะที่มี

การซื้อขายการซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอย หากผู้ซื้อมีใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน ( ใบ ป. 3 ) ในขณะที่มีการซื้อขายโดยการโอนลอย ก็ไม่มีปัญหา

– ถ้าซื้อปืนไม่มีทะเบียนหรือไม่มีเอกสารอะไรก็เรียกว่า​ซื้อ​ปืนเถือน โดนค้นเจอโดนจับได้ ขึ้นศาลโทษหนักและยึดปืน

– ถ้าซื้อปืนมาโดยที่ไม่โอน แล้วครอบครองไว้ เค้าเรียกว่า ปืนผิดมือ มีโทษทั้งจำและปรับเช่นกัน (แต่ส่วนมากจะปรับและรอลงอาญา) และศาลจะเรียกเจ้าของปืนที่แท้จริงมาเอาปืนคืนไป

แต่อาจเกิดปัญหาได้ หากการซื้อขายอาวุธปืนโดยการโอนลอยให้แก่ผู้ซื้อซึ่งในขณะทำการซื้อขายผู้ซื้อยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน คือไม่มีใบ ป. 3 ( ถึงแม้ผู้ซื้อจะไปดำเนินการขอใบ ป. 3 ในภายหลังก็ตาม ) และมีผู้มาพบการกระทำความผิด ผู้ขายก็จะมีความผิดฐานโอนหรือขายอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 59 ส่วนผู้ซื้อก็จะมีความผิดฐานซื้อ หรือมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7

บางครั้งการโอนลอยก็มีประโยชน์ในเรื่องของความสะดวก ซึ่งก็เป็นที่นิยมใช้วิธีนี้กัน แต่บางครั้งก็อาจสร้างปัญหาตามมา หากไม่รอบคอบและไปกระทำผิดกฎหมายเข้าครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก​ : ชมรมครูฝึกยิงปืน

error: