ซื้อปืนเถื่อน (ไม่มีทะเบียน) หากโดนโกงแจ้งความได้หรือไม่ ?

อาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนซึ่งมีการสั่งซื้อขายกันในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอาวุธปืนเป็นทรัพย์สินที่ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่เป็นความผิด จึงเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด ศาลต้องสั่งให้ริบอาวุธปืนนั้นได้ตาม ป.อ.มาตรา 32 ดังนั้น หากมีพฤติการณ์ที่มีผู้สั่งซื้ออาวุธปืนจากผู้ขาย จึงมีลักษณะเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.อาวุธปืนฯดังกล่าว จึงอาจต้องรับผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำผิดได้ตาม ป.อ.มาตรา 84

ปืนเถื่อน เป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการซื้อขายปืนเถื่อนจึงเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 จึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย  คู่สัญญาไม่สามารถเรียกร้องกันได้ตามกฎหมาย

ผู้ซื้อไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนจากผู้ขายได้ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยในความผิดฐานฉ้อโกง  ถึงแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรให้ไม่ได้ (เว้นแต่มีพยานหลักฐานอย่างอื่นเพื่อดำเนินคดีผู้ขายฐานมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนซึ่งเป็นคนละประเด็นกันกับเรื่องที่ถาม  และคงเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินคดี)

ส่วนคนซื้อ การกระทำยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา เกี่ยวกับอาวุธปืน เพราะต้องมีการครอบครองก่อน ถึงจะเป็นความผิด 


ที่มา : stou.ac.th

error: