ใบ ป.3 จะหมดอายุ สามารถต่ออายุได้หรือไม่

– ใบอนุญาตให้ซื้อ/รับโอน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) กฎหมายกำหนดให้มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันออก เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วผู้รับอนุญาตต้องไปซื้อ หรือรับโอนอาวุธปืนภายในอายุ (ระยะเวลา) ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต จากนั้นต้องนำอาวุธปืนที่ซื้อหรือรับโอนไปพบนายทะเบียนท้องที่ ๆ ร้านค้าอาวุธปืนหรือหน่วยงานที่ทำโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการตั้งอยู่หรือท้องที่อาวุธปืนที่จะรับโอนขึ้นทะเบียนอยู่ เพื่อออกใบคู่มือประจำปืน (กรณีซื้อปืนร้านค้า) หรือสลักหลังใบ ป.3 (ปืนสวัสดิการ) หรือสลักหลัง ป.4 (ปืนรับโอน) จากนั้นจึงนำอาวุธปืนพร้อมเอกสารการสลักหลังตัดโอนไปหานายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต ป.3 เพื่อตรวจสอบปืน และออกใบอนุญาต ป.4 ต่อไป

– โดยหลักต้องนำอาวุธปืนและเอกสารไปยื่นขอ ป.4 ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเอกสารสลักหลัง

– กรณีไปติดต่อนายทะเบียนท้องที่นานเกินกว่านั้น หากผู้รับอนุญาตไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้

(ขาดคุณสมบัติ) อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ว่าจะออกใบอนุญาต ป.4 ให้หรือไม่ โดยดูเหตุผลความจำเป็นของผู้รับอนุญาต

เป็นกรณีไป การไม่ออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ม.63 (การอุทธรณ์คำสั่ง) โดยนายทะเบียนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ด้วย

– กรณีใบอนุญาต ป.3 หมดอายุแล้วและยังไม่ได้ไปซื้อ/รับโอนปืนภายในกำหนด ใบอนุญาตดังกล่าวย่อมสิ้นสภาพไปโดยผลของกฎหมาย

– ให้ยื่นขอใบอนุญาตใหม่

ที่มา : www.dopa.go.th

error: