คุณสมบัติและการขอใบ ป.3 – ป.4 โดยละเอียด

คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 • บรรลุนิติภาวะ
 • สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาตข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

 • บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ ความประพฤติ และ เหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

การขอใบ ป.3 และ ป.4 มีรายละเอียดดังนี้

 • ใบ ป.3 คือ ใบอนุญาตให้ซื้อปืน (ไปยื่นคำร้องขออนุญาตซื้อต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภออนุญาตให้ซื้อจะออกใบ ป.3 ให้ถือใบนั้นไปหาซื้อปืน ) เมื่อนำ ใบ ป.3 ไปซื้อปืน ทางร้านจะดำเนินการตัดโอนออกจากโควต้าร้าน เป็นใบคู่มือปืน แล้วนำใบคู่มือปืน ไปขึ้นใบ ป.4
 • ใบ ป.4 คือ ใบทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของ

ใบ ป.3 เอกสารที่ใช้ในการขอมีดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองความประพฤติ ( บุคคลธรรมดาให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันเซ็นต์รับรอง , กรณีข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง )

*นำเอกสาร 3 อย่างนี้ไปขออนุญาตซื้ออยู่ตามที่ทะเบียนบ้านเราอยู่*** แต่ถ้าจะไม่ให้เสียเวลาแนะนำให้ไปหาดูปืนก่อน เพราะเวลาไปที่อำเภอเจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลเกี่ยวกับปืนที่เราจะซื้อ ว่าจะซื้อปืนขนาดใหน ซื้อจากที่ใหน ( เช่นมาซื้อที่ร้านนครบาลกันส์แต่ว่าปืนที่มีในร้านเป็นทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องกรอกในใบ ป.3 ว่าซื้อจากร้านปืนใน จ.เชียงใหม่) นี่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไปติดต่อที่ทางอำเภอและทางอำเภอจะแนะนำให้กลับมาติดต่อที่ทางร้านก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะได้กรอกข้อมูลให้เราถูกต้องและไม่เสียเวลาแก้หลายครั้ง***

– เมื่อท่านได้ใบ ป.3 ที่ทางอำเภอออกให้แล้วนั้น จึงนำใบ ป.3 มาซื้อปืนกับทางผู้ขายปืนที่ท่านติดต่อไว้ เมื่อทำการซื้อปืน ตรวจปืน ตัดโอนปืนเป็นชื่อของท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายปืนจะออกใบคุมปืนให้ไปกับตัวปืนนั้น (โดยเป็นตัวสำเนาเอกสาร) ส่วนเเอกสารตัวจริงผู้ขายจะส่งไปดำเนินเรื่องการขอออกใบ ป.4 ไปที่ทางอำเภอของท่านที่ท่านทำใบ ป.3 เมื่อใบ ป. 4 ออกทางอำเภอจะติดต่อให้ท่านไปรับที่อำเภอนั้นๆ


ที่มา : ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: